OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

GIT Consult Czech s.r.o.

Tyto obchodní podmínky společnosti GIT Consult Czech s.r.o., IČ: 264 21 585, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80940, (dále jen „Společnost“) se vztahují na veškeré vzdělávací akce či Školení pořádané Společností (dále jen „Podmínky“).

 

Prostřednictvím těchto Podmínek současně sděluje Společnost klientům v postavení spotřebitelů potřebné údaje dle § 1820 občanského zákoníku.

Každá osoba, která odešle Společnosti přihlášku na některou její vzdělávací akci či Školení (dále jen „Klient“), vyjadřuje odesláním přihlášky souhlas s těmito Podmínkami.

  1.      ŠKOLENÍ

1.1. Ceny Školení jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

1.2. Čas ukončení Školení je pouze orientační a odvíjí se zejména od množství dotazů účastníků.

1.3. Pro účastníka Školení bude připraveno drobné celodenní občerstvení a materiály ke Školení.

1.4. Společnost vydá Klientovi na konci Školení certifikaci o absolvování Školení. Ta zároveň slouží jako potvrzení účasti na Školení.

1.5. Společnost si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit datum, čas, místo, dobu trvání, lektora či ostatní parametry Školení, nebo Školení zrušit (odstoupit od jeho uspořádání), aniž by bylo uspořádáno náhradní Školení, a Klienta o tomto informovat prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla poskytnutého Klientem v přihlášce na Školení.

1.6.  V případě změny Školení (některého z jeho parametrů) zůstává Klientovi zachováno právo účastnit se změněného Školení a cena Školení se nevrací. Pokud se změnou Klient nesouhlasí, má právo bez zbytečného odkladu po obdržení informace od Společnosti o této změně se odhlásit ze Školení. V takovém případě mu Společnost vrátí již zaplacenou cenu Školení. Odhlášení se děje tak, že Klient zašle žádost o odhlášení na emailovou adresu eliska.cisarova@gitisit.cz. V případě zrušení Školení, aniž by bylo uspořádáno náhradní Školení, bude Klientovi vrácena zaplacená cena Školení.

2.      PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ZE ŠKOLENÍ

2.1. Přihlašování na Školení probíhá prostřednictvím webové stránky www.zaklady-it.gitisit.cz, vyplněním a odesláním přihlášky.

2.2. Společnost bez zbytečného odkladu (obvykle do 2 pracovních dnů) Klienta informuje o tom, zda byla jeho přihláška přijata a zašle Klientovi emailem na Klientem poskytnutou emailovou adresu, zálohovou fakturu k úhradě ceny Školení. Smlouva o účasti na Školení a z ní plynoucí právo Klienta účastnit se Školení vzniká Klientovi až úhradou ceny Školení úplným zaplacením zálohové faktury.

2.3.  S ohledem na omezenou kapacitu Školení si Společnost vyhrazuje právo odmítnout přihlášku pro vyčerpání kapacity Školení. Přihlášky jednotlivých Klientů budou vyřizovány podle času doručení a Klientovi bude účast na Školení předběžně rezervována po dobu 72 hodin od doručení zálohové faktury k úhradě ceny Školení a následně pouze v případě vzniku smlouvy o účasti na Školení, tedy v případě úplného zaplacení ceny Školení.

2.4.  Klient v postavení spotřebitele je oprávněn odhlásit se ze Školení ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení informace Společnosti o přijetí přihlášky. Pokud již tato lhůta uplynula, případně není-li Klient spotřebitelem, je Klient oprávněn odhlásit se ze Školení nejpozději 10 pracovních dní přede dnem jeho zahájení. K odhlášení došlému později se nepřihlíží. Odhlášení se děje tak, že Klient zašle žádost o odhlášení na emailovou adresu eliska.cisarova@gitisit.cz. Jinak se zaplacená cena Školení nevrací. Klient je však oprávněn vyslat místo sebe na Školení náhradníka. Neúčast na Školení jde k tíži Klienta.

2.7.  Pokud se Klient nebude moci zúčastnit Školení z vážných a doložených důvodů (například náhlá závažná zdravotní indispozice doložená potvrzením od lékaře), může Společnost Klientovi po vzájemné dohodě umožnit účast na jiném Školení v hodnotě odpovídající zaplacené ceně Školení.

2.8.  Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s přihlášením se na Školení a jakoukoliv další komunikací ohledně Školení (jako jsou zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.      CENA ŠKOLENÍ A JEJÍ ÚHRADA

3.1.  Ceny Školení jsou uvedeny u jednotlivých Školení.

3.2.  Součástí ceny Školení jsou též písemné podklady a materiály ke Školení a občerstvení.

3.3.  Klient je povinen zálohovou fakturu uhradit do 72 hodin od jejího doručení. Nebude-li zálohová faktura v uvedené lhůtě zcela uhrazena, nevzniká mezi Klientem a Společností smlouva o účasti na Školení a současně Společnost přestává Klientovi předběžně rezervovat účast na Školení a účast na Školení bude nabídnuta dalším zájemcům.

3.4.  Zálohová faktura musí být uhrazena nejpozději do zahájení Školení. Prokázání úhrady je podmínkou účasti na Školení. 

3.5.  Cenu Školení je třeba uhradit podle platebních údajů uvedených v zálohové faktuře. V případě úhrady ceny více Školení nebo ceny Školení za více osob najednou je třeba provést každou úhradu samostatným převodem. Při hromadné platbě je třeba kontaktovat Společnost s vysvětlením, jinak nemusí být platba řádně přiřazena a Klientovi nemusí být umožněna účast na Školení.

3.6.  Daňový doklad bude Klientovi vystaven a zaslán elektronicky. V případě domluvy s Klientem může být vystaven a předán v písemné formě při Školení.

4.      DOPRAVA NA MÍSTO ŠKOLENÍ

4.1.  Náklady na dopravu a parkování si hradí Klient sám.

5.      AUTORSKÁ PRÁVA

5.1.  Autorská práva k veškerým materiálům, dokumentům či jiným podkladům poskytnutým Společností Klientovi v rámci Školení či v souvislosti s ním (dále jen „Podklady“) náleží Společnosti.

5.2.  Klient není oprávněn s Podklady, které jsou autorským dílem podle zákona o autorském právu, jakkoliv nakládat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Nakládáním se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, převod práva výkonu majetkových práv, zveřejnění, úprava, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uváděním na veřejnost pod jménem svým nebo třetí osoby, dokončení nedokončeného autorského díla, rozmnožování, nebo jakékoliv jiné komerční využití.

6.      ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.  Přijetím těchto obchodních podmínek zároveň uděluje Klient Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů. Společnost se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje Klientů podle níže uvedených podmínek a předpisů. Společnost prohlašuje, že zpracování vašich osobních údajů je ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6.2.  Osobní údaje Klienta mohou být zpracovány manuálně, nebo pomocí automatizovaných systémů a budou zpracovány výlučně k níže vyjmenovaným účelům.

6.3.  Společnost  bude osobní  údaje Klienta  zpracovávat za účelem zajištění účasti na Školení (vystavení daňového dokladu, vytvoření databáze účastníků) a obecně administrativních záležitostí s tím spojených. V rámci tohoto jednání bude Společnost osobní údaje Klienta zpracovávat v rozsahu, v jakém mu byly ze strany Klienta poskytnuty pro tento účel. 

6.4. Společnost bude pro výše zmíněný účel zpracovávat pouze ty údaje, které jsou pro sjednání a uzavření smlouvy nezbytné. Mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení účastníků Školení, emailovou adresu, mobilní nebo telefonní číslo, obchodní název zaměstnavatele účastníků, identifikační číslo (IČO a DIČ) a sídlo.

6.6.  Společnost poučuje Klienta, že poskytnutí, resp. zpracovávání osobních údajů pro výše uvedené účely je povinné a je podmínkou vzniku smlouvy mezi Společností a Klientem a to s výjimkou poskytnutí jména a příjmení účastníka Školení, které je dobrovolné.

6.5. Osobní údaje Klienta bude Společnost zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu. Po naplnění účelu budou osobní údaje Klienta vymazány, pokud aktivně nevyjádří zájem o prodloužení platnosti tohoto souhlasu. 

6.6. Dobrovolně udělaný souhlas se zpracováním osobních údajů může Klient kdykoliv bezplatně odvolat
a to zasláním emailové zprávy na adresu office@gitisit.cz, ve které Společnost informujete o odvolání uděleného souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává za jiným účelem nebo na základě jiného právního základu, než souhlasu se zpracováním osobních údajů.

6.8. K osobním údajům Klienta budou mít přístup oprávnění zaměstnanci Společnosti a případně též osoby třetích stran – dodavatelé Společnosti, kteří v rámci smluvních opatření zajišťují náležitou ochranu práv Klienta. Tito budou mít přístup k vašim osobních údajům pouze po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu.

6.4.  V rámci zpracování osobních údajů podle této informace byla přijata technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a to i po ukončení zpracování osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů je prováděno v prostorách Společnosti, (i) automatizovaně prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a (ii) manuálně formou kartotéky, a to jednotlivými pověřenými osobami za Společnost.

6.5.  Zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze oprávněným státním orgánům a institucím či jiným subjektům, budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech.

6.7.  Klient, resp. osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má právo, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (i) požádat Společnost o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Bude-li žádost shledána oprávněnou, má Společnost povinnost neprodleně odstranit závadný stav. Klient, resp. osoba, k níž se osobní údaje vztahují, má dále právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu; požádá-li v rámci svého práva na přístup k osobním údajům o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Společnost povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Výše uvedený postup nezbavuje práva obrátit se svou žádostí či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.  Chce-li Klient vznést reklamaci Školení či jinou stížnost na postup Společnosti, má tak možnost učinit prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu michal.korinek@gitisit.cz.

7.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

8.      PLATNOST A ZMĚNY PODMÍNEK

8.1.  Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2018.

8.2.  Tyto Podmínky mohou být Společností kdykoliv jednostranně změněny.

8.3.  Pro Klienta jsou tyto Podmínky závaznými vždy ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání přihlášky na Školení, a to ve vztahu ke konkrétnímu Školení.

8.4.  Tyto Podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Nadto platí, že pokud Společnost i Klient vstupují do smluvního vztahu jako podnikatelé, vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se některých doložek v adhezních smlouvách.​​